Длъжностно лице по разглеждане на сигнали за нередности:

Имена: Здравко Ангелов Николов

Адрес: гр. Шумен, бул. Мадара 48

Електронен адрес: complaints@tesy.com

Телефон за контакт: +359 54 141

*При подаване на сигнал с писмо до адрес, моля да посочите като получател имената на Длъжностното лице и да обозначите писмото като “Поверително”.

Отговорно лице / Длъжностно лице по защита на личните данни:

Имена: Здравко Ангелов Николов

Адрес: гр. Шумен, бул. Мадара 48

Електронен адрес: complaints@tesy.com

Телефон за контакт: +359 54 141

За контакт с ТЕСИ ООД:

A: Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара 48

E: office@tesy.com

T: +359 54 859 129

Регламент за процедурата по подаване на сигнали за нередност

Можете да подадете устно или писмено сигнал за нередност и нарушение чрез създадения в ТЕСИ ООД вътрешен канал за сигнали. Сигналите могат да са насочени срещу служители, членове на ръководството и органите на управление, клиенти, доставчици на ТЕСИ ООД, както и срещу трети, свързани с ТЕСИ ООД лица. Сигналът следва да съдържа Вашите данни, които няма да бъдат споделяни на други лица освен за целите на проверката. Сигналите се разглеждат при условията и реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (за краткост по-долу “Закон”) и Вътрешните правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали, утвърдени от ТЕСИ ООД. По подадени основателни сигнали се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия в срок от 3 месеца от регистрацията на сигнала.

Сигналът следва да се подаде до Длъжностното лице по разглеждане на сигнали по един от следните начини: на електронен адрес; чрез телефонен разговор на +359 54 141; по време на лична среща с Длъжностното лице; с писмо до адрес: гр. Шумен бул. Мадара 48. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател Длъжностното лице. Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал, освен ако Длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай

Сигналът за нередности, за да бъде разгледан по реда, изложен по-долу, следва да попада в някои от областите от обхвата на закона. Обхватът на закона включва областите, посочени ТУК.

При писмено подаване на сигнала следва да попълните формуляр по образец на КЗЛД, наличен по-долу. Към сигнала може да приложите всякакви документи, които предкрепят твърденията Ви, както да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни. Ако подаденият от Вас сигнал не съдържа в цялост необходимата информация или очевидно съдържа неверни или противоречиви твърдения, ще получите указания за отстраняване на нередовностите и поправка на твърденията в 7-дневен срок. В случай на устно подаване на сигнала Длъжностното лице попълва формуляра вместо Вас.

Регистрация на сигнал, подаден чрез вътрешен канал

В 7-дневен срок от получаването на сигнала, ще получите потвърждение за регистрацията му във вътрешния регистър за сигнали, ведно с уникален идентификационен номер на сигнала, издаден от КЗЛД. Достъпът до регистъра е ограничен.

Сигнали с приоритет

С приоритет се разглеждат сигналите за нарушения, заради които би се породил или е налице риск за живота, здравето, достойнството и свободата на сигнализиращото лице, негови близки, колеги, клиенти, служители, управители, съдружници, директори на ТЕСИ ООД и трети лица, както и сигнали за нередности, които биха могли да създадат основание за санкция или глоба над 30 000 лв., за заплащане на обезщетение за вреди над този размер или за отнемане на лиценз, разрешително или друг документ, даващ основание за упражняване на конкретен вид дейност или професия.

Конфликт на интереси

Не се образува проверка и не се разглеждат сигнали, които: i) са нередовни от външна страна и нередовностите не са отстранени в указания срок; ii) съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и твърденията не са поправени в указания срок; iii) съдържат твърдения за нарушения извън горепосочените области; iv) се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години; v) са подадени анонимно, освен ако лицето, което ги разглежда не прецени да образува проверка; vi) се отнасят за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали); ii) се отнасят за нарушения на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация; iii) са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна; iv) се отнасят за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето; v) се отнасят за нарушения на тайната на съдебното съвещание; vi) се отнасят за нарушения на правилата на наказателното производство; vii) касаят нарушения в други области, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

При образувани проверки Длъжностното лице по разглеждане на сигнали има право да изисква от Вас и трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лица, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД при предварително Ви уведомяване.

Мотивирано предложение

Длъжностното лице изготвя и предоставя на ТЕСИ ООД Управителя на ТЕСИ ООД мотивирано предложение за предприемане на конкретни мерки за преустановяване или предотвратяване на нарушението, когато прецени, че изнесените в сигнала факти се потвърждават от събраните доказателства или когато прецени, че проверката следва да бъде прекратена.

Решение по проверката

С решение Управителя на ТЕСИ ООД в ТЕСИ ООД може да предприеме последващи действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало

Прекратяване на проверката

Проверката се прекратява с решение на Управителя на ТЕСИ ООД поради маловажност на нарушението или при повтарящ се сигнал с предходен такъв, без да е налице нова информация от съществено значение за нарушението, когато по първия сигнал е налице приключила проверка. В тези случаи на прекратяване може да пристъпите към подаване на сигнал до Комисия за защита на личните данни. Проверката се прекратява и когато се установят данни за извършено престъпление, като в този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата. Проверката се прекратява и когато всички възможни действия за преустановяване на проверката са извършени. Информация за решението ще получите с получаване на окончателния доклад. Решението не подлежи на оспорване.

Доклад по проверката

В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждението за регистрация на сигнала ще получите мотивиран доклад на Управителя на ТЕСИ ООД с кратко описание на информацията от сигнала, предприетите по него действия съгласно предхождащите решения и окончателните резултати от проверката по сигнала. Докладът се връчва и на засегнатото със сигнала лице със запазване на Вашата самоличност.

Сигурност и поверителност

Сигналът и материалите, събрани в хода на проверката, се съхраняват в срок от 5 години, освен ако закон или друг нормативен акт не налага различен срок за съхранение. Предприети са технически и организационни мерки за опазване на тяхната поверителност. Вашата самоличност е защитена, а препращането на сигнала Ви се извършва само в предвидените в закона случаи и в голяма част от тях след предварителното Ви уведомяване за предстоящото препращане.

Сигурност и поверителност

Сигналът и материалите, събрани в хода на проверката, се съхраняват в срок от 5 години, освен ако закон или друг нормативен акт не налага различен срок за съхранение. Предприети са технически и организационни мерки за опазване на тяхната поверителност. Вашата самоличност е защитена, а препращането на сигнала Ви се извършва само в предвидените в закона случаи и в голяма част от тях след предварителното Ви уведомяване за предстоящото препращане.

Полагаща се защита

Сигналите за нередности, ако са подадени в съответствие със закона, не могат да бъдат използвани срещу Вас с неблагоприятни за Вас цели. Ползвате се със защита по закона от момента на подаване на сигнала чрез вътрешен или външен канал, ако сигналът е за нарушение, попадащо в обхвата на настоящите правила, подаден е в сроковете и при условията на закона и сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването на сигнала. Със защита в този случай се ползват и Вашите близки и колеги, подпомогнали Ви за подаване на сигнала, както и юридическите лица, в които притежавате дялово участие, за които работите или с които сте свързани по друг начин в работен контекст. В случай на публично оповестяване на информация за нарушение, ще се ползвате от законовата защита, ако са налице горепосочените условия, но и ако е налице някое от допълнителните условия, а именно: i) подали сте сигнал чрез вътрешен канал при условията на настоящите правила или чрез външен канал до КЗЛД или европейска институция, но по сигнала не са били предприети съответни действия в срок от 3 месеца от потвърждението за получен сигнал или до 6 месеца, ако сигналът е подаден чрез външен канал и срокът е удължен или ii) сте имали основания да считате, че: а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени; б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия спрямо Вас, юридически лица, в които имате участие или спрямо Вашите близки или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая. Ако сте подали сигнал анонимно, ползвате защитата на закона, ако впоследствие сте били идентифицирани и сте станали обект на репресивни ответни действия.

В случай че отговаряте на посочените по-горе условия, спрямо Вас е забранена всяка форма на трудовоправни, личностни, дискриминационни, търговскоправни ответни действия, заплахи или опити за такива действия, когато тези действия имат характера на репресия и поставят или могат да Ви поставят в неблагоприятно положение. Вие имате право на безплатни и достъпни информация и съвети от КЗЛД относно процедурите и мерките за защита по закона, като Комисията може да окаже помощ и пред всеки орган, необходима за Вашата защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имате право на защита. Разполагате и с правна помощ, осигурена от Националното бюро за правна помощ, в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата Ви във връзка с подадения от Вас сигнал, а също и на извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията със съдействието на медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

При образувано срещу Вас наказателно, гражданско или административно производство във връзка с подаден от Вас сигнал или публично оповестена информация, имате право да поискате прекратяване на това производство, ако докажете, че сте имали основателна причина да предполагате, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

Отговорност

Няма да носите отговорност, ако сте придобили информацията, изложена в сигнала, по друг начин, различен от престъпление, дори да е налице договорно или законово задължение за опазване на конфиденциалност, включително когато в сигнала е разкрита търговска тайна. При иницииран от или срещу Вас по повод сигнала съдебен процес, следва да докажете, че предприетите срещу Вас действия са реакция именно във връзка със сигнала. Вие имате право на обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, понесени във връзка с подадения сигнал за нередност или публично оповестената информация. Носите отговорност, в случай че сте придобили изложената в сигнала информация в резултат на престъпление, както и за всяко свое действие, което не е свързано със сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Вие носите отговорност за съзнателно подаване на сигнали с невярно съдържание. Засегнатото със сигнала лице също се ползва от права, като право на защита, на изслушване и достъп до данните от сигнала при запазване на Вашата самоличност, право на справедлив процес и на обезщетение при сигнали, съдържащи невярна информация.

Подаване на сигнал чрез външен канал

Сигнал за нередности може да подадете устно или писмено и чрез външен канал за подаване на сигнали, управляван от дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), както и до всеки друг държавен или европейски орган, ако считате, че сигналът би могъл да създаде за Вас и Вашите близки риск в работен или личностен контекст, включително риск от ответни, дискриминиращи действия, както и ако сигналът е подаден срещу Ваш работодател или сте скептични спрямо подаването на сигнал чрез вътрешния канал. КЗЛД проверява редовността и основателността на сигнала по реда и условията на раздел II от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Най-късно в срок до 3 месеца от потвърждението за подаден сигнал КЗЛД предоставя на сигнализиращото лице обратна информация. Този срок може да бъде удължен до 6 месеца при надлежно обосновани случаи, изискващи задълбочено разследване.

Сигнали до КЗЛД може да изпращате писмено: по имейл whistleblowing@cpdp.bg или по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Публично оповестяване на информация за нарушение

Може и публично да оповестите информация за нарушения при висок обществен интерес от предотвратяване на нарушения, като в този случай ще се ползвате от защитата по закона, ако са налице.

Изпратете сигнала си за нередност онлайн

  1. Можете да прикачите до 5 файла. Поддържани са следните формати: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .bmp, .tiff, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .mp4, .mov, .mpeg
    Добави файл
  2. Изпрати