Новите стандарти влияят на енергийната ефективност и намаляването на консумацията на енергия

Инж. Костадин Борисов, ръководител на отдел
„Стандарти и Управление на качеството“ TESY

Костадин Бориисов е част от екипа на TESY от 2000 г., като през годините е бил на различни позиции в няколко отдела на компанията, сред които Мениджър доставки български пазар; ел.инженер в R&D отдел (Research and Development); ръководител лаборатория R&D; Ръководител на отдел „Стан- дарти и Управление на качеството“ – позиция към настоящия момент, която той заема от 2013 г. Отделът се състои от две звена: Контрол на качеството – входящ контрол на компоненти и материали, контрол на качеството в процеса на производство и готова продукция, и Лаборатория за изследвания – провеждат се тестове за надеждност, безопасност, якостни тестове, функционалност, енергийна ефективност трически водонагревателни уреди. Периодично провеждаме работни срещи, на които се обсъждат проектите на нови стандарти, предложения за изменения на вече утвърдени такива, предложения за стартиране на работа по нови, резултати от гласуване на проектостандарти и отговори на въпроси, свързани с това, резултати от проведени тестове за валидиране на методики за определяне на характеристиките. На база на вътрешните дискусии, които в повечето случаи са базирани на резултати от тестове в лабораториите на представителите в тази група – включително и на TESY – оформяме и гласуваме решения, които се прилагат по отношение на текстовете в стандартите и на следващ етап се разглеждат в техническия комитет. Лабораторията на TESY взе участие в междулабораторни тестове за валидиране на методика за тестване и определяне на енергийната ефективност на електрически бойлери, описана в стандарт EN 50440. Тествани бяха пет различни уреда в шест лаборатории, резултатите от които бяха сравнени и потвърдиха надеждността и повторяемостта на метода на тестване.

Вижте какво заяви той в интервю за ФАСИЛИТИС

Защо е важно участието на България и Вашето лично в този комитет?

Като страна член на Европейския съюз и като такава, която хармонизира стан- дартите си с европейските е важно пряко да участваме в разработването и промените им. Ние също трябва да имаме активна позиция, предвид това, че новите стандарти и промените в съ- ществуващите влияят в развитието на индустрията за битови уреди, енергийната ефективност и намаляване на консумацията на енергия, както и конкурентоспособността на производителите, свързана с бъдещи технически промени в изделията, които произвеждат.

Необходимо ли е хората и компаниите да са запознати с новите регулации за енергийна ефективност на електрическите уреди в Европейския съюз?

Предвид сложността и обхвата на регулациите и хармонизираните стандарти, свързани с тях не е необходимо хората да са запознати пряко. По скоро те трябва да знаят, че е задължително уредите, които се предлагат на пазара да имат етикет за енергийна ефектив- ност и информация относно стойности на параметри, свързани с енергийната ефективност, придружаваща уреда. Това би им помогнало да изберат по-ефекти- вен уред, който би им намалил разходите за енергия в последствие. Компаниите, произвеждащи битови уреди трябва детайлно да познават регулациите и стандартите, които съдържат изисквания и ограничения за техните продукти. Те трябва да гарантират съответствието с тях и да предоставят задължителната информация по отношение на енергийна ефективност на крайните потребители. От друга страна, те трябва да търсят нови поусъвършенствани технически решения за постигане на по-добри резултати, като това е пряко обвързано с правилното тълкуване и познаване на изискванията към уредите, заложени в регулациите.

До каква степен тези регулации засягат собствениците и/или инвеститорите в офис сгради?

В тези регулации няма посочени изисквания или връзки към регулации, отнасящи се до сгради. Но изборът на енергийно по-ефективни уреди води до намаляване разходите на енергия и от тази гледна точка би следвало да бъде обърнато вни- мание при избора на оборудване във вид на битови уреди.

Как вашето участие в комитетите помага на TESY да се развива като иновативна компания?

Участието ми помага в това, че разполагаме с предварителна информация по отношение на бъдещи промени в изискванията в съществуващите стандарти. Това е свързано от една страна с развитието на лабораториите на TESY, по отношение на възможности за разширяване на обхвата на тестове и изследвания по нови методики. Участието на лабораторията на TESY в междулабораторни тестове за валидиране на методики, както споменах и по-рано, е като потвърждение за това че тя е на достатъчно високо ниво. От друга, страна участието в комитетите ни помага в разработва- нето на нови уреди с по-добри характе- ристики, които да са в съответствие със съществуващите и в същото време да бъдат съобразени с дискутираните в работната група и технически комитет бъдещи изменения в изисквания.