„Развиваме гамата на TESY с енергоспестяващи продукти, с интернет управление“

Разговор с инж. Костадин Борисов, Ръководител отдел „Стандарт и управление на качеството“, TESY

Инж. Борисов, бихте ли споделили повече за отдела, който ръководите?

Ръководител съм на отдел „Стандарти и управление на качеството“, в чиято подструктура има две направления – Лаборатория за тестове и изследвания и Контрол на качеството.  Дейностите, които се извършват в направление Контрол на качеството, са свързани с проверка на доставяните компоненти и материали, контрол на параметри и полуфабрикати в процеса на производство и проверка за съответствие на произведените уреди.

В дейностите ни се включват и проследяване на промените в европейското и местното законодателство, свързано с уредите които произвеждаме, промените в европейските и световни стандарти. Участваме в различни технически комитети,  свързани със стандартизацията на европейско ниво, като ще спомена един от тях –  TC59x към CENELEC, характеристики на битови електроуреди.

Представете моменти от новия регламент в Европейския съюз относно изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници?

Регламентът за локални отоплителни източници обхваща много широк диапазон уреди. Аз ще обърна конкретно внимание на електрическите такива, произвеждани в TESY, като конвектори и маслени радиатори. На първо място ще отбележа това, че на практика, уреди без автоматично регулиране – термостат – не могат да покрият заложените минимални изисквания и не могат да бъдат пускани за продажба в ЕС. При преносимите уреди, например маслен радиатор, най-ниското ниво по изискванията е те да бъдат с механичен термостат за регулиране на температура.  За разлика от тях стационарните такива, като конвектор за монтаж на стена, трябва да бъдат задължително управлявани с електронен терморегулатор с функция за седмично програмиране на работата и минимум една от следните допълнителна функции – отворен прозорец и/или адаптивен старт и/или управление през интернет. На база на вида и броя вградени функции, по методика заложена в регулацията, се изчислява енергийната ефективност за конкретен тип уред и се определя дали той покрива изискванията. Регулациите не изискват поставянето на специален етикет за енергийна ефективност, но изискват посочването на конкретна информация, свързана с функционалностите в инструкцията за монтаж и експлоатация.

Кои продукти на TESY покриват последните регулации за енергийна ефективност?

Всички уреди, които TESY пуска за продажба на територията на Европейския съюз, покриват изискванията на регламентите за енергийна ефективност. Това са конвектори, маслени радиатори, водонагревателни уреди с индиректно загряване, електрически водонагревателни уреди, водонагревателни уреди с моментно действие. Тези, предназначени за други пазари, са съобразени с местните регулации и изисквания, като в много случаи те на практика частично или изцяло съвпадат с изискванията на европейските регулации.

За кои други иновативни проекти бихте споделили?

Това са проекти, свързани с уредите с вградено електронно управление, съдържащо в себе си Smart функция или т.нар. Интелигентен регулатор, който автоматично адаптира процеса на работа на уреда към индивидуалните режими на потребление. С други думи казано – управление, което се самообучава на база на режима на потребление на клиента и в последствие автоматично следващо тези режими с цел енергоспестяване.

Споделете насоки или планове за бъдещото Ви развитие.

Плановете ни са свързани с развитие на гама от TESY Cloud продукти, като насоката е всички нови уреди да са с възможност за управление през интернет. Следващият етап ще бъде те да бъдат надградени и да могат да бъдат управлявани от външни системи – примерно Alexa на Amazon, Google Assistant, Apple Home и Google Home, IFTTT и други. Крайната цел е постоянен достъп за контрол от страна на потребителя и енергоспестяване.

 

Източник: сп. „Строители“