Общи правила и условия за ползване на www.mytesy.com и мобилно приложение ,,MyTESY”, собственост на „ТЕСИ” ООД

В сила от 26.09.2021 г.

Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно, преди да ползвате www.mytesy.com  и разработеното мобилно приложение ,,MyTesy”. Регистрацията в MyTesy  няма да може да бъде завършена  докато не посочите изрично, че сте се запознали и приемате тези Общи условия за ползване на MyTesy като сложите отметка в празното поле до „Прочетох и съм съгласен с общите условия“. Ние се грижим постоянно да развиваме и подобряваме нашите продукти и услуги, както и да създаваме нови такива. Ние бихме искали да ви изпращаме информация за новости по електронна поща. В случай, че сте съгласни, моля сложете отметка в празното поле до  „Съгласен съм да получавам информационни материали по електронна поща от „ТЕСИ“ ООД. Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, след което „ТЕСИ“ ООД няма да ви изпраща информационни материали, освен ако не заявите изрично отново Вашето съгласие за това. Можете да управлявате и оттеглите Вашето съгласие в менюто с настройки на Вашия профил.

 

След като веднъж оттеглите Вашето съгласие, „ТЕСИ“ ООД няма да ви изпраща информационни материали, освен ако изрично не заявите това чрез повторно изрично заявление в менюто с настройки на Вашия профил.

 

Поставянето на отметки в празните полета когато се иска Вашето съгласие, ще се считат от „ТЕСИ“ ООД за утвърдителни актове, с които Вие изразявате Вашето свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие.

 

В случай, че имате допълнителни въпроси, както и Ви е необходима допълнителна информация, свързана с функционирането на плафтормата, вкл. за Вашите права, моля да се обърнете към нас на dpo@tesy.com.

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

1.1. Използваните термини в Общите условия  имат следните значения:

 

a. „Мобилно приложение“ означава мобилното приложение  ,,MyTESY”, което се инсталира от потребителя чрез посещение на официалните интернет магазини Google Play, AppGallery и Apple App Store върху мобилно устройства с операционна система iOS или Андроид като се спазва условието устройството, на което се инсталира приложението да бъде актуализирано с минимално допустима за изтегляне от Потребителя в Google Play, AppGallery и Apple App Store  версия на съответната операционна система за устройството.

 

б. ,,www.mytesy.com” е официалния интернет адрес на ,,облачната услуга’’, за управление на уреди ТЕСИ през интернет (за краткост, MyTESY)

 

в „ТЕСИ“ ООД (ТЕСИ) е дружество, регистрирано съобразно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Шумен 9700, бул. Мадара 48, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 040029337, което е собственик на мобилното приложение ,,MyTESY” и домейна www.mytesy.com.

 

г. „Потребител“ е всяко физическо лице, което сваля, инсталира или използва Мобилното Приложение и www.mytesy.com и  което се е запознало и приема тези Общи условия и Политиката за неприкосновеност и сигурност на личните данни на www.mytesy.com и мобилно приложение "MyTESY".

 

2. УСЛОВИЯ

 

2.1. С достъпа си до www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” Потребителят  се съгласява да бъде обвързан с изискванията, установени в тези Общи условия за ползване, с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове и приема, че той носи отговорност за спазване на всички приложими местни закони. Ако Потребителят не е съгласен с някое от тези условия няма да може да се възползва от функционалността на  www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”. Материалите, съдържащи се в www.mytesy.com и Мобилно приложение ,,MyTESY”, са защитени от приложимото авторско право и сродните му права.

 

3. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА www.mytesy.com и МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ,,MyTESY”

 

3.1. Мобилното приложение ,,MyTESY” е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS и е достъпно за безплатно сваляне в онлайн магазините Google Play, AppGallery и Apple App Store.

 

3.2. За ползване на Мобилното приложение ,,MyTESY” и на предлаганите чрез него услуги ТЕСИ установява и публикува в страницата на Приложението в онлайн магазина за софтуер минималните технически изисквания, които Потребителят трябва да осигури. С цел подобряване качеството на предоставяните услуги, ТЕСИ си запазва правото да извършва промени в програмите, които го изпълняват. Ако някое от тези изменения налага промяна на необходимото оборудване, операционната система или скоростта на връзката с интернет, ТЕСИ уведомява Потребителя по подходящ начин чрез Мобилното приложение или www.mytesy.com.

 

3.3. За ползване на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” Потребителят трябва да извърши регистрация чрез Мобилното приложение или на интернет страницата www.mytesy.com в съответствие с дадените инструкции и да си създаде потребителски профил. За целта Потребителят следва да разполага с валиден адрес на електронна поща  и да попълни всички маркирани като задължителни полета в електронната форма, достъпна на интернет страницата www.mytesy.com, съответно в Мобилното приложение MyTESY. С един адрес на електронна поща може да бъде създаден само един потребителски профил.

 

3.4. При регистрацията си Потребителят посочва следните данни: валидна електронна поща, парола и повторение на паролата за акаунта, код за сигурност, гарантиращ че потребителят не е ,,Електронен РОБОТ’’ (последното е валидно само за случаите на регистрация в интернет страницата www.mytesy.com), отметка за съгласие с Общите условия и възможност за поставяне на отметка ако Потребителят желае да получава електронни писма от ТЕСИ (последната не е задължителна). За нас е важно потребителят да е запознат с прилаганата Политика за неприкосновеност и сигурност на личните данни на www.mytesy.com и мобилно приложение "MyTESY", която е видима и на разположение на потребителите преди завършването на регистрацията, както и по всяко време след това. Ако адресът на електронната поща не е вече зает, на Потребителя се регистрира профил. Чрез адреса за електронна поща и паролата Потребителят получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите на www.mytesy.com и мобилното приложение „MyTESY”. С попълването на данните, Потребителят декларира и гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни, точни и незаблуждаващи, и се задължава при промяна да актуализира профила си своевременно. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от ТЕСИ, са конфиденциална информация. След първоначалната регистрация, ТЕСИ няма достъп до вашата парола. В случай на забравена парола на регистрираната електронна поща се изпраща покана за създаване на нова парола. 

Паролите и друга информация за влизане в www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”, не трябва да се предоставят на трети лица от Потребителя. Всеки Потребител носи отговорност за неоторизиран достъп до своя потребителския профил в случай на нерегламентирано разкриване на парола от Потребител на трети лица.

 

Данните, предоставени от всеки Потребител, се използват от ТЕСИ само за посочените цели – предоставяне на услугата, която е поискана от Потребителя, а именно отдалечено управление на свързаните устройства. Само ако бъде дадено изричното съгласие от Потребител, ТЕСИ може да използва данните за контакт с Потребителя, за да му бъдат изпращани информационни материали. ТЕСИ ООД няма да предоставя информацията на трети лица и ще я използва единствено за вътрешна употреба във връзка с посочените цели и в съответствие с Политиката за неприкосновеност и сигурност на личните данни на www.mytesy.com и мобилно приложение "MyTESY".

 

3.5.  Разходите за интернет достъп не са част от услугите, предоставяни от www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” и всеки Потребител е длъжен да ги покрива за собствена сметка.

 

3.6. ТЕСИ има право да заличи окончателно потребителския профил на регистриран Потребител поради причини, които счита за основателни според конкретния случаи. В случаите, когато това е възможно, ТЕСИ предварително информира потребителя за причините за изтриване на неговия профил, като му дава разумно време за отговор/ обяснения преди окончателното заличаване.

 

4. ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА МОБИЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

4.1. При успешно извършена регистрация, съгласно изискванията на Раздел 3 от тези Общи условия, между Потребителя и ТЕСИ възникват договорни отношения.

 

4.2. Съгласно настоящите Общи условия ТЕСИ предоставя на Потребителя неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Потребителя да използва www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” единствено за лична употреба и  нетърговска цел, както и в съответствие с функциите и приложението му. Потребителят има право да инсталира и запази Мобилното приложение върху  устройства, които работят с IOS и Android.

 

4.3. Предоставените, по силата на тези Общи условия, права представляват даване на лиценз, а не прехвърляне право на собственост. С предоставения достъп Потребителят няма право да:

 

- променя или копира материали;

- използва материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско);

- извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”;

- премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите;

- предоставя „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри;

- продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да разпространява, да прехвърля или споделя www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY“ или части от тях;

- използва по какъвто и да е било начин www.mytesy.com или Мобилното приложение ,,MyTESY”  , за да извлича печалба или да генерира доход с помощта на преки или косвени методи;

- разпространява код(ове) за активиране, регистрационни кодове на www.mytesy.com или Мобилното приложение ,,MyTESY”, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на „Теси“ ООД.

 

4.4. Този лиценз се прекратява автоматично при нарушаване на което и да е от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглен по всяко време. При прекратяване на достъпа до материалите или при оттеглянето на този лиценз, Потребителят е задължен незабавно да премахне, унищожи и/или  изтрие всички свалени материали и инсталираното Мобилно приложение ,,MyTESY”, независимо дали са в електронен или в хартиен формат.

 

5. ОТГОВОРНОСТ

 

5.1. Цялото съдържание на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права.

 

Отделно от горното, ТЕСИ не гарантира и не прави никакви изявления и не поема ангажименти относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването наwww.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” за други цели в Интернет пространството, наличието на мобилна мрежа или качването на връзки в някои от сайтовете.

 

5.2. ТЕСИ не гарантира, че Мобилното приложение ще задоволи изискванията и потребностите на Потребителя или че същото е без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването ще бъде без прекъсвания.  www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Потребителя.

 

5.3. В никакъв случай ТЕСИ или неговите доставчици не носят отговорност за вреди (включително, но не само вреди, причинени от загуба на данни по вина на Потребителя или неправомерно използване на данни, кражба или повреда на имущество), произтичащи от качването и използването или невъзможността за използване на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”, дори ако ТЕСИ или негов упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от настъпване на подобни вреди. ТЕСИ не носи отговорност пред Потребителя за разходите за доставяне на резервни части и услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или бизнес разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с  използването на www.mytesy.com и Мобилното приложение, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали ТЕСИ е било уведомено за възможността за такива вреди. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничаване на косвените гаранции или ограниченията на отговорността за косвени или случайни вреди, ако Потребителят принадлежи към подобна юрисдикция, тези ограничения не се отнасят за него.

 

5.4. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване ТЕСИ следва да заплати обезщетение, сума или му бъде наложена друга форма на отговорност във връзка с вреди, произтичащи от ползването на услугата на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” по вина на ТЕСИ , общата кумулативна отговорност на ТЕСИ , посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но неограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля действително претърпените вреди от Потребителя, което се доказва по съответния ред.

 

5.5. Към настоящия момент за www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” няма определени такси за ползване Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, основавайки се на отказа от отговорност и ограниченията, постановени тук и че същите отразяват разпределянето на риска между страните и че същите съставляват основна част на сделката между страните.

 

5.6. Някои модели уреди ТЕСИ (такива, които притежават функцията „Локално управление“/“Local Control”) могат да бъдат управлявани чрез Мобилното приложение ,,MyTESY” и в случаите, в които няма интернет свързаност на използваното мобилно устройство и на уреда. В тези случаи, при липса на интернет свързаност управлението на уреда се осъществява чрез директна връзка между мобилното устройство и управлявания уред.

Във всички останали случаи www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” работят само доколкото има интернет свързаност на използваното мобилно устройство или стационарно устройство, както и на управлявания уред, като при липса на интернет свързаност, чрез www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” няма да може да бъде управляван уреда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

6.1. Цялата информация и данни, („Съдържание”), създадени от Потребителя с помощта на www.mytesy.com и  Мобилното приложение ,,MyTESY”, са единствено отговорност на Потребителя, като същият носи всички рискове, свързани с използването на неговото Съдържание. Потребителят декларира и гарантира, че качената от Потребителя информация ще бъде точна, вярна, актуална и пълна по всяко време.

 

Цялата информация, която Потребителят  предоставя по време на процеса на регистрация или чрез използването на всяка друга функционалност на сайта/мобилното приложение, ще се обработва от ТЕСИ в съответствие с тези Общи условия и Политиката за неприкосновеност и сигурност на личните данни на www.mytesy.com и мобилно приложение "MyTESY".

 

7. РЕВИЗИИ

 

7.1. Информационните материали (Общи условия и Политики) относими към  www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. ТЕСИ може да прави промени в материалите, съдържащи се на  www.mytesy.com и в Мобилното приложение ,,MyTESY” по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите. Всички информационни материали са на разположение на Потребителите при и след регистрацията на  www.mytesy.com и в Мобилното приложение ,,MyTESY” потребителския профил.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да прекратите регистрацията си по всяко време. Моля, влезте в страницата с настройки на вашия профил.

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

9.1. ТЕСИ може да ревизира и измени настоящите Общи условия по всяко време без предизвестие.

 

Общите условия за ползване са в сила в сила от датата, посочена най-отдолу. Когато ТЕСИ променя условията, актуализираните Условия влизат в сила в деня на публикуването им на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY”. Разбира се, вие винаги можете да правите справки в тези Условия, които са на разположение в потребителския ви профил.

 

Ако ползвате www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY” след промяна на Общите условия, ще бъдете обвързани с новите Общи условия за ползване.

 

10. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

                                                                                                             

10.1. Всякакви спорове между ТЕСИ и потребителите, свързани с тези Общи условия и с използването на www.mytesy.com и Мобилното приложение ,,MyTESY ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да се урежда съгласно разпоредбите на действащото законодателство в страната по регистрация на компанията ТЕСИ, без оглед на вида противоречие със законовите разпоредби.

 

11. Политика за неприкосновеност и сигурност на личните данни на www.mytesy.com и мобилно приложение "MyTESY"

 

11.1. Неприкосновеността на Потребителя и неговите данни  е важна за ТЕСИ. Ние разработихме Политиката ни за неприкосновеност и сигурност на личните данни имат за цел да гарантират яснота, честност и прозрачност на обработката на данни, както и за да разберете като Потребители как събираме, използваме, съхраняваме и се грижим за сигурността на Вашите лични данни.

 

Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с с приложимото българско законодателство в областта на предоставяне на услуги на информационното общество.

 

Общите условия са на разположение на всеки Потребител на www.mytesy.com и мобилното приложение ,,MyTESY”  при създаване на профил за MyTesy, както и след регистрацията в страницата с настройки на профила.

 

Общите условия са последно актуализирани на 26.09.2021 г. и са в сила от деня на тяхната актуализация.