ТЕСИ И ГРИЙНТЕХ България в сътрудничество за разделно събиране на електроуреди

"ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), която притежава Решение Nо ООп-ИУЕЕО-01-04/10.06.2021г. издадено от МОСВ. Дружеството има отговорната задача да изгради система за разделно събиране на старите електрически и електронни уреди на специализирани и достъпни за гражданите места.

На картата по-долу можете да намерите най-удобните за Вас търговски обекти, които са подходящи за оставяне на уреди от бита. Потребителите трябва да знаят, че могат да върнат излезли от употреба:

големи електроуреди – в търговските обекти при покупка на нов уред от същия вид и

малки електроуреди (до 25 см) – в големите търговски обекти, продаващи електрическо и електронно оборудване.

Лицата, желаещи да предадат за временно съхранение и предварително третиране собствено ИУЕЕО могат да го направят и на базите за дейности с отпадъци на подизпълнителите на Организацията - Метарекс ООД, Норд Холдинг АД, Индустриални суровини ООД. За контакти, моля вижте съответния уебсайт на фирмата.        

Два пъти годишно, по време на организирани кампании, се събират уреди от адресите, които са предварително подадени от клиента на Зеления телефон в следните общини: Шумен, Пазарджик, Пирдоп, Челопеч, Павликени, Първомай, Банско, Никола Козлево, Венец, Каспичан, Хитрино. Кампаниите се обявяват на сайта на общините.

При по-големи количества ИУЕЕО, моля свържете се с наш оператор на Зеления телефон.

Вашят Зелен телефон - 0800 16 556
 
Защото:

Материалите, от които са произведени електрическите и електронни изделия, се разграждат трудно в естествена среда;

Безконтролно изхвърлените и неправилно обезвредени стари уреди замърсяват околната среда и са опасни за човешкото здраве,тъй като много от тях съдържат токсични материали като олово и живак;

Рециклирането:

Ни опазва от самозатрупване с огромни количества отпадъци;

Значително намалява обема на депонираните отпадъци;

Понижава цената на електроуредите;

Един от най-важните резултати от рециклирането е запазването на природните ресурси, икономията на енергия и по-малкото замърсяване. Всички тези ефекти произлизат от факта, че преработените материали заместват новите, чието производство е свързано с разходи на ресурси, енергия, изсичане на гори и замърсяване. Например при рециклирането на алуминия се изразходва 95% по-малко енергия, отколкото при извличането му от руда. При пластмасата се спестяват 70% от енергията, при стоманата - 60%, при хартията - 40% и 30% при стъклото.

За рециклирането на старите уреди  задължително условие е те да бъдат доставени в добро състояние до мястото, където се извършва тяхното разкомплектоване.    

 Изхвърлянето на електроуредите в контейнерите за битови отпадъци или на друго място ще предизвика сериозни щети и пълна загуба на стойността им.

Списък с търговски обекти, в които можете да оставите Вашите уреди за извозване и рециклиране.
No results found.