ТЕСИ И ГРИЙНТЕХ България в сътрудничество за разделно събиране на електроуреди

"ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”, е компания, имаща за цел оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Тя има благородната и отговорна задача да изгради система за разделно събиране на старите електрически и електронни уреди, на специализирани и достъпни за гражданите места.
В населените места където, няма обекти за събиране на битова техника, биват обслужвани в срок до петнадесет работни дни след подаване на заявка на безплатния зелен телефон.


Вашят зелен телефон - 0800 16 556
 
Защото:

  • Материалите, от които са произведени електрическите и електронни изделия, се разграждат трудно в естествена среда;
  • Безконтролно изхвърлените и неправилно обезвредени стари уреди замърсяват околната среда и са опасни за човешкото здраве,тъй като много от тях съдържат токсични материали като олово и живак;

Рециклирането:

  • Ни опазва от само затрупване с огромни количества отпадъци;
  • Значително намалява обема на депонираните отпадъци;
  • Понижава цената на електроуредите;
  • Един от най-важните резултати от рециклирането е запазването на природните ресурси, икономията на енергия и по-малкото замърсяване. Всички тези ефекти произлизат от факта, че преработените материали заместват новите, чието производство е свързано с разходи на ресурси, енергия, изсичане на гори и замърсяване. Например при рециклирането на алуминия се изразходва 95% по-малко енергия, отколкото при извличането му от руда. При пластмасата се спестяват 70% от енергията, при стоманата - 60%, при хартията - 40% и 30% при стъклото.
  • За рециклирането на старите уреди  задължително условие е те да бъдат доставени в добро състояние до мястото, където се извършва тяхното разкомплектоване.    
 
  • Изхвърлянето на електроуредите в контейнерите за битови отпадъци или на друго място ще предизвика сериозни щети и пълна загуба на стойността им.
Списък с търговски обекти, в които можете да оставите Вашите уреди за извозване и рециклиране.
No results found.