ТЕСИ И ГРИЙНТЕХ България в сътрудничество за разделно събиране на електроуреди

"ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”, е компания, имаща за цел оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Тя има благородната и отговорна задача да изгради система за разделно събиране на старите електрически и електронни уреди, на специализирани и достъпни за гражданите места.

На картата по-долу можете да намерите най-удобните за Вас търговски обекти, които са подходящи за оставяне на битова техника. В по-големите градове продуктите се извозват на всеки 3 дни, а в по-малките - на всеки 15 дни. Клиентът може да остави TESY продукти в тези обекти и те ще бъдат рециклирани от "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”.

Два пъти годишно, по време на организирани кампании, се събират уреди от адресите, които са предварително подадени от клиента на Зеления телефон в следните общини: Шумен, Пазарджик, Пирдоп, Симитли, Челопеч, Павликени, Първомай, Банско, Враца, Никола Козлево, Венец, Каспичан, Хитрино. Кампаниите се обявяват на сайта на общините. Точните дати можете да видите на уебсайта или хартиения кадастър в съответната община.

Физически и юридически лица могат да получат и парично обезпечение за ИУЕЕО продуктите на площадките на следните фирми: Метарекс ООД, Норд Холдинг АД, Индустриални суровини ООД. За контакт, моля вижте съответния уебсайт на фирмата.              
Паричното обезпечение на ИУЕЕО продуктите се оценява по пазарните цени на отпадъците.

При големи количества на TESY продукти и невъзможност на клиента да отиде до търговски център от списъка, тогава се извозват от адреса подаден на Зеления телефон.


Вашят Зелен телефон - 0800 16 556
 
Защото:

  • Материалите, от които са произведени електрическите и електронни изделия, се разграждат трудно в естествена среда;
  • Безконтролно изхвърлените и неправилно обезвредени стари уреди замърсяват околната среда и са опасни за човешкото здраве,тъй като много от тях съдържат токсични материали като олово и живак;

Рециклирането:

  • Ни опазва от самозатрупване с огромни количества отпадъци;
  • Значително намалява обема на депонираните отпадъци;
  • Понижава цената на електроуредите;
  • Един от най-важните резултати от рециклирането е запазването на природните ресурси, икономията на енергия и по-малкото замърсяване. Всички тези ефекти произлизат от факта, че преработените материали заместват новите, чието производство е свързано с разходи на ресурси, енергия, изсичане на гори и замърсяване. Например при рециклирането на алуминия се изразходва 95% по-малко енергия, отколкото при извличането му от руда. При пластмасата се спестяват 70% от енергията, при стоманата - 60%, при хартията - 40% и 30% при стъклото.
  • За рециклирането на старите уреди  задължително условие е те да бъдат доставени в добро състояние до мястото, където се извършва тяхното разкомплектоване.    
 
  • Изхвърлянето на електроуредите в контейнерите за битови отпадъци или на друго място ще предизвика сериозни щети и пълна загуба на стойността им.
Списък с търговски обекти, в които можете да оставите Вашите уреди за извозване и рециклиране.
No results found.