Политика за интернет сайта на TESY

С достъпването на интернет сайта www.tesy.bg и неговото ползване посетителят на интернет сайта интернет сайта TESY заявява, че е запознат с настоящата  Политика, която е оповестена публично на интернет сайта TESY. Посетителят на интернет сайта TESY е запознат, че с достъпването и ползването на интернет сайта TESY се задължава да спазва описаното в тази Политика в неговата пълнота.

Запазено авторско право © ТЕСИ ООД

І. Съдържание на интернет сайта TESY.

Интернет сайтът TESY съдържа информация за стоки, произвеждани и/или дистрибутирани под търговски марки, собственост на „ТЕСИ“ ООД (наричано по-нататък “TESY” и/или търговски марки, които „ТЕСИ“ ООД има право да представлява, наричани по-нататък “Стоки TESY”. Стоките TESY, посочени в този интернет сайт, се предлагат за продажба в България от съответните търговски партньори на компанията TESY.

 

Цялата информация, поместена в този интернет сайт, е ориентировъчна. Точна и коректна информация относно стоките TESY следва да бъде изисквана от търговските партньори на „ТЕСИ“ ООД за България, публикувани на  http://tesy.bg/tyrgovska-mreja или от сервизните партньори на TESY за България, публикувани на http://tesy.bg/kontakti/servizna-mreja. Информацията предоставена от търговските и сервизните партньори на TESY не обвързва TESY по никакъв начин, като в случай, че следствие на непълно или неточно предоставена от търговските и сервизните партньори на TESY информация възникнат вреди за потребителя на интернет сайта TESY и/или за трети лица, отговорност към потребителя на интернет сайта TESY и/или третото лице носи само лицето, предоставило непълната или неточна информация. Информацията, публикувана на този интернет сайт, не поражда никакви правни задължения за TESY и не представлява оферта за продажба на стоки, включително, но не само на Стоки TESY.

 

Въпреки, че TESY полага всички разумни усилия за гарантиране и обезпечаване коректността на информацията, публикувана на интернет сайта TESY, както и нейната точност, TESY не гарантира, и не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, публикувана на този интернет сайт в нейната цялост или по отношение на отделни нейни части. Както интернет сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, са публикувани във вида, в който са оформени и представени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

TESY си запазва правото да изменя и допълва по всяко време публикуваната на интернет сайта TESY информация в нейната цялост или отчасти, включително, но не само на информацията касаеща Стоките TESY, техните моделите и технически спецификации.

 

ІІ. Цени на Стоките TESY.

 

Цялата ценова информация, съдържаща се в или предоставена чрез този интернет сайт, е само за ориентировъчно информиране на потребителя на интернет сайта TESY и не представлява оферта за продажби на Стоки TESY, нито пък има задължаващо действие за което и да е физическо или юридическо лице, предлагащо за продажба Стоки TESY. Закупуването на Стоки TESY следва да бъде предмет на индивидуален договор за продажба, уреждащ всички условия по придобиване на Стоки TESY, включително, но не само вид, количество, цени и срокове.

 

ІІІ. Използване и управление на бисквитки (cookies).

Използването и управлението на бисквитки (cookies) на интернет сайта TESY е предмет на отделна Политика на TESY за използване и управление на бисквитки (cookies), публикувана на www.tesy.bg.

 

ІV. Използване на продуктов съветник.

Продуктовият съветник на TESY е помощно средство, което има за цел да подпомогна потребителя на интернет сайта TESY при избора на Стоки TESY от еднакъв или сходен род и съобразно зададени от последния критерии. Информацията, която се предоставя от продуктовия съветник, служи само за ориентировъчно информиране на потребителя на интернет сайта TESY. TESY не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на изображенията или на описанията на Стоките TESY, показвани от продуктовия съветник, спрямо вида или характеристиките на същите Стоки TESY в действителност.

ТESY също така си запазва правото да извършва промени по всяко време, без каквито и да било предизвестие или обосновка, на продуктовия съветник.

 

V. Лични данни/ въведена от ползвателя на сайта информация.

TESY уважава правото на поверителност на физическите лица и обработва лични данни при стриктно спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). За повече информация молим да се запознаете с Общата политика на TESY за поверителност и защита на личните данни, достъпна на http://tesy.bg/obslujvane-na-klienti/politika-za-zashtita-na-lichni-danni 

 

VІ. Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост.

Цялото съдържание, публикувано на интернет сайта TESY представлява индустриална и интелектуална собственост на TESY. Потребителят на интернет сайта TESY може да използва информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този интернет сайт, за негово лично ползване (без търговски характер), като няма право да ги възпроизвежда, променя, предава, лицензира или публикува изцяло или отчасти с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на TESY.

 

VІІ. Регистрирани търговски марки.

Всички регистрирани търговски марки, лога и служебни маркировки, публикувани на интернет сайта TESY, са собственост на TESY или трети страни, които са предоставили на TESY право за тяхното използване. Всяко тяхно използване, включително но не само запазване, размножаване или разпространение по какъвто и да било начин без писменото разрешение на TESY или на правоимащите трети страни е забранено от закона.

 

VІІІ. Хипервръзки.

Интернет сайтът TESY съдържа хипервръзки към други интернет сайтове, които са напълно независими от този интернет сайта TESY. TESY не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в интернет сайт, различен от интернет сайта TESY, и достъпът до всички други интернет сайтове, свързани с линкове към сайта TESY, е на риск на потребителя.

 

ІХ. Ограничаване на отговорността.

С достъпването на интернет сайта TESY потребителят на интернет сайта  TESY декларира, че достъпът му до интернет сайта  TESY  e изцяло на негов риск и отговорност. TESY не отговоря за евентуално причинени на потребителя при достъпа до интернет сайта  TESY вреди, освен ако са причинени умишлено.

TESY не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на достъп на потребителя до интернет сайта  TESY  при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на TESY.

TESY не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет сайта TESY, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

С приемането на настоящата Политика TESY декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет сайта  TESY, които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на TESY. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от TESY, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

TESY не гарантира, че достъпът на потребителя до интернет сайта ще бъде TESY непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. TESY не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с достъпа до интернет сайта TESY.

 

Х. Временни санкции.

TESY има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава и/или прекратява достъпа на потребител до интернет сайта, когато последният действа в противоречие със закона, настоящата Политика, морала и добрите нрави.

В горните случаи TESY не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на потребителя на интернет сайта  TESY или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването и/или прекратяването на достъпа на потребителя да интернет сайта.

Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на потребителя на интернет сайта би могло да представлява престъпление, TESY сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 

ХІ. Обезщетения.

Потребителят на интернет сайта  TESY е длъжен да обезщети TESY и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с достъпа му до интернет сайта  TESY в нарушение на действащото законодателство и настоящата Политика.

 

ХІІ. Лабораторни изследвания.

С приемането на тази Политика потребителят на интернет сайта TESY се задължава да проверява продуктови твърдения чрез обаждане на тел. +359 2 902 66 66 или след регистрация – във формата за въпроси на интернет сайта http://tesy.bg/za-klienti, създадена за тази цел.

 

ХІІІ. Промени в Политиката.

TESY си запазва правото да актуализира настоящата Политика по всяко време, когато това се налага от бизнес съображения, поради което приканва потребителя на интернет сайта TESY при всяко негово посещение на интернет сайта да посещава отново тази страница и да се запознава с валидната към момента на неговото посещения версия на тази Политика.

 

ХІV. Получавани препоръки.

С изпращането на препоръки  до TESY чрез контактната форма, публикувана на интернет сайта  TESY, потребителят на интернет сайта  TESY се съгласява с това, че TESY има право, по своя собствена преценка, да се съобрази или да не се съобрази изцяло или отчасти с направените от потребителя на интернет сайта  TESY препоръки, като в случай, че TESY упражни правото си да се съобрази с направените от потребителя на интернет сайта TESY препоръки, TESY не дължи на последния възнаграждение за направените препоръки. В случай, че на интернет сайта  TESY  бъдат публикувани съобщения или послания с рекламен или друг характер от лица, различни от TESY, неговите служители и подизпълнители, TESY не носи отговорност TESY по отношение на съдържанието на съдържанието на тези съобщения или послания.

 

ХV. Приложимо право. Разрешаване на спорове.

За всички неуредени от настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове между възникнали във връзка с тълкуването и прилагането на тази Политика се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град Шумен.

 

ХVІ. Липса на отказ от права.
Ако TESY не упражни изцяло или отчасти своите права по настоящата Политика, това в никакъв случай не представлява отказ от страна на TESY от негови права по настоящата Политика – както по отношение на минали, така и по отношение на бъдещи действия на дадено лице. Получаването на обезщетение за нарушаване на условията на тази Политика не следва да се счита за отказ от права от страна на TESY по настоящата Политика.

 

ХVІІ. Делимост.

Ако дадена разпоредба на настоящата Политика бъде счетена за невалидна или неприложима, същата невалидна или неприложима разпоредба ще бъде заменена с валидна и приложима разпоредба, отговаряща най-точно на намерението на първоначалната разпоредба, а останалите разпоредби продължават своето действие.

 

ХVІІІ. Заглавия.

Заглавията на разделите в тази Политика са поставени в текста само за удобство – те не представляват част от настоящия документ и не влияят по никакъв начин на смисъла или тълкуването на Политиката.