Енергийна ефективност на електрическите бойлери

ТЕСИ е член на работната група към Европейската техническа комисия ТС59 и е пряк участник в разработването на Европейския стандарт за енергийна ефективност prEN 50440. Компанията е единствената българска и един от 5-те европейски производителя, които извършват лабораторни измервания на електрически бойлери, с цел проверка и валидиране на методиката, описана в европейския стандарт.

От 26-ти септември 2015 г. са в сила нови Европейски регламенти, които накратко ще наричаме ErP (Energy Related Products) регламенти. Съгласно тях, производителите са задължени да Ви предоставят повече специализирана информация за уредите. 

Публикуваните данни се измерват в сертифицирани лаборатории, по стандартизирана методика, за да бъдат съпоставими. Обявените параметри Ви помагат да изберете най-подходящия за Вас електрически бойлер и са валидни за територията на Европейския съюз.

Европейският регулатор е одобрил две различни методики за измерване на енергийната ефективност на бойлерите, в зависимост от вида им, като ги разделя на две групи:

I -ва група - конвенционални електрически бойлери, в които водата се загрява директно от електрически нагревател, накратко наричани електрически бойлери.
II -ра група - електрически бойлери с индиректно загряване (уреди с вградена серпентина, водна риза или буферни съдове, предназначени за съхранение на вода, загрята от външен топлинен източник - печка на дърва, газов котел, пелетен котел или камина, слънчев колектор и др.). При тях електрическият нагревател се явява помощен източник на енергия за допълнително загряване при необходимост.

Къде се публикуват данните съгласно ErP регламента?


Една част от специализираната информация за електрическите бойлери и бойлерите с индиректно загряване се отпечатва върху енергийния етикет, който е много подобен по форма и дизайн на известните Ви вече енергийни етикети на други битови уреди (хладилници, перални, съдомиялни и др.). Друга част от специализираната информация се публикува в отделен документ, приложен към (или част от) инструкцията за експлоатация - продуктов фиш. Той не винаги е изложен в търговската мрежа, но е задължителна част от окомплектовката на уреда.

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Енергийният клас на електрически бойлер и бойлер с индиректно загряване се отбелязва с латински буквите от "А" до "G". Определянето на класа се извършва в специализирани лаборатории, по единна за всички производители методика, с цел да съпоставимост на параметрите.

Максимално достижими нива на енергиен клас за електрически бойлери:

В зависимост от обема на електрическия бойлер, съгласно ЕгР, енергийните класове могат да достигнат следните най-високи нива:

Максимално достижими нива на енергиен клас за бойлерите с индиректно загряване:

Тъй като обозначеният енергиен клас определя характеристиките на електрическите бойлери и бойлерите с индиректно загряване в твърде широки граници, които не са достатъчни да направите най-добрия избор, Европейският законодател е предвидил публикуването и на други специализирани параметри, които Ви улесняват да сравните два уреда.

I Група

ПАРАМЕТРИ, ПУБЛИКУВАНИ САМО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ БОЙЛЕРИ

ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ в kWh за година - АЕС (Annual electricity consumption) отбелязан в kWh/annum

(параметър от енергийния етикет)

Това е консумацията на електроенергия на годишна база, измерена в лабораторни условия. Параметърът е сравним за всички електрически бойлери, продавани на територията на Европейския съюз и може да Ви послужи за изчисляване на приблизителната разлика в разходите за електроенергия на годишна база, които бихте заплатили при ползването на различните марки електрически бойлери. Годишната консумация на електроенергия АЕС е съпоставима при идентични профили на източване (М , L, XL и т.н.).

ФИКСИРАНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА ИКОНОМИЧЕН И КОМФОРТЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 
Tout of the box (параметър от продуктовия фиш)

За някои модели електрически бойлери енергийно най-ефективният режим на работа, осигуряващ достатъчно топла вода, се получава при температурна настройка по-ниска от максимално възможната. Такъв режим може да се постигне при температура от 65°С или дори 60°С . Тази температура, при която се постига най-висок клас на енергийна ефективност се означава с  Tout of the boxМАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА, НА КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСТРОЕН ТЕРМОСТАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ БОЙЛЕР - Тmax (параметър от продуктовия фиш)

 

Освен  Tout of the box производителят е длъжен да декларира и максималнататемпература, на която може да бъде настроен термостатът - Тmax и която понякога с е различава от Tout of the box

КОЛИЧЕСТВО ТОПЛА (СМЕСЕНА) ВОДА ПРИ 40°С - V40[L] (параметър от продуктовия фиш)

Тъй като е напълно възможно два еднакви по обем електрически бойлера от различни производители да осигуряват съществено различно количество топла (смесена) вода за битови нужди, европейският регулатор задължава производителите да публикуват параметър измерен в еднакви лабораторни условия по точно определена методика.

V40 се измерва в литри (L) и показва количеството топла (смесена) вода, с температура 40°С, която можете да източите от изключен електрически бойлер, след като водата в уреда е загрята до декларираната Tout of the box За бойлерите с обем до 36 литра, този показател не се посочва.

V40 е сравним показател, ако е деклариран при една и съща Tout of the box

Какво влияе на количеството топла вода, осигурено от електрическия бойлер?

Безспорно нетният обем на водосъдържателя е от значение за количеството БГВ (битова гореща вода), но на практика той не е единственият фактор. Освен от обема на уреда, количеството топла вода силно зависи от това колко бързо се смесва входящата студена с наличната в бойлера гореща вода при ползване. Този процес се контролира най-успешно с вграден струйник с PISTON ефект. Неговата функция е да пропуска студената вода, без да позволява бързото й смесване с топлата. Електрическите бойлери с иновативня PISTON ефект осигуряват повече топла вода и комфорт. Друг важен фактор, който влияе върху количеството топла вода е температурата, при която работи бойлерът. Максимално количество БГВ бойлерите осигуряват, когато термостатът им е настроен на максимална температура .

II Група

ПАРАМЕТРИ, ПУБЛИКУВАНИ САМО ЗА БОЙЛЕРИТЕ С ИНДИРЕКТНО ЗАГРЯВАНЕ

СТАТИЧНИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ОТ ИЗОЛАЦИЯ ЗА 24 ЧАСА- S [W](параметър от енергийния етикет)

За бойлерите с индиректно загряване се публикува параметър, който показва загубите на енергия през изолацията на уреда за 24 часа, при точно определени лабораторни условия.

ФАКТИЧЕСКИ ОБЕМ НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ [L] (параметър от енергийния етикет)

Производителят е длъжен да публикува какъв е точният обем вода, който бойлерът съхранява.

: